Jaarverslag 2018

Bestuursverslag

Taken en financiering

Meerjarenbeleid en bekostiging van ambities

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een stichting, statutair opgericht in 1997 en ingeschreven in de gemeente Hilversum. Beeld en Geluid is op grond van de Mediawet door de minister van OCW aangewezen om het media-archief van de publieke omroep in stand te houden en te exploiteren. Het ontvangt voor zijn taken een structurele Rijksbijdrage.Voorts ontvangt Beeld en Geluid per 2017 van OCW ook beperkt middelen uit de Cultuurbegroting op grond van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en Erfgoedwet. Het instituut ontvangt deze middelen in het kader van activiteiten rondom de perscollectie die in beheer van Beeld en Geluid is gekomen na de fusie met het voormalig Persmuseum op 2 mei 2017.

Naast deze subsidies ontvangt Beeld en Geluid additionele subsidiëring van de minister van OCW, de Europese Commissie en andere instellingen en fondsen ter bekostiging van activiteiten die bijdragen aan de realisatie van haar ambities.

Additioneel gefinancierde activiteiten

Beeld en Geluid maakt intern onderscheid tussen structureel en additioneel gefinancierde activiteiten. Deze taken behoren tot de kerntaken van Beeld en Geluid maar de additionele gefinancierde activiteiten kunnen slechts dan uitgevoerd worden wanneer er additionele middelen beschikbaar gesteld worden. Dit kunnen subsidies zijn die verstrekt worden door het ministerie OCW en de Europese commissie. Ook andere overheden en instanties verstrekken soms deze additionele middelen. In het financieel verslag worden deze activiteiten niet afzonderlijk verantwoord. Wel worden de structurele en additionele financiering apart gepresenteerd. De laatste jaren zien we bij de additioneel gefinancierde activiteiten dat er minder voorgefinancierd wordt. De bedragen vooruitontvangen subsidie nemen af en de post nog te ontvangen subsidie neemt toe. Gezien de liquiditeitspositie en de huidige lage rentevergoedingen leidt dit niet tot knelpunten. Naast de genoemde middelen voor de additionele gefinancierde activiteiten ontvangt Beeld en Geluid middelen vanuit fondsen en/of goede doelen loterijen. De activiteiten die hiermee uitgevoerd kunnen worden, worden in het financieel jaarverslag niet apart verantwoord maar de ontvangen middelen wel. De BankGiro Loterij draagt als hoofdsponsor van Beeld en Geluid bij aan de realisatie van diverse publiekspresentaties rond media, mediacultuur en audiovisueel erfgoed, zoals de tentoonstelling Nieuws of Nonsens

Culturele anbi status

Beeld en Geluid is door de Belastingdienst aangewezen als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De status van culturele ANBI geeft donateurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

Bestuur en organisatie

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat per 1 februari 2018 uit directeur-bestuurder dhr. E. van Nispen tot Sevenaer.

Nevenfuncties bestuur

De nevenfuncties van dhr. Van Nispen tot Sevenaer in 2018 bestonden uit:

 • Bestuurslid Netwerk Digitaal Erfgoed
 • Bestuur Prins Claus Fonds
 • Lid Raad van Toezicht Muiderslot
 • Lid OnderwijsAdviesRaad MIC Hogeschool van Amsterdam
 • Bestuur Ridderschap van Gelderland
 • Lid adviesraad NTR

Organisatie en medewerkers

Op 31 december 2018 werkten bij Beeld en Geluid 176 medewerkers (156,4 fte) van wie 32 medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Daarnaast waren 24 stagiair(e)s actief en 63 vrijwilligers (met een gemiddelde inzet van 222 uur per vrijwilliger). 53% van de medewerkers van Beeld en Geluid is vrouw. Het verlooppercentage bedroeg in 2018 9,8%. Het ziekteverzuim lag in 2018 op 2,44%, beduidend lager dan in 2017 (4,3%). 36 collega’s volgden in 2018 een individuele opleiding of coachingstraject.

Verdeling per leeftijdscategorie in aantal medewerkers
Sociale lasten en pensioenen

2016

2017

2018

Gemiddeld aantal fte

135

150

160

Sociale lasten

1.096.884

1.168.240

1.456.955

Pensioenen

684.242

898.742

852.698

Totaal

1.781.126

2.066.982

2.309.653

Financieel resultaat

Beeld en Geluid heeft het boekjaar afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 510.000 dat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Dit resultaat is circa € 1,5 miljoen gunstiger uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door drie incidentele factoren:

 1. De bestaande Experience was medio 2017 nagenoeg geheel afgeschreven. De vrijvallende afschrijvingsruimte wordt weer ingezet voor het vernieuwingsprogramma en deze ruimte blijft ook beschikbaar voor dekking van de afschrijvingslasten van het vernieuwde museum. In 2017 leidt dit tot een hoger resultaat en per saldo wordt deze post van € 600.000 middels de resultaatbestemming ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve voor de vernieuwing.
 2. De ingebruikname van het nieuwe MAM-systeem (DAAN) heeft een jaar later plaatsgevonden dan oorspronkelijk voorzien waardoor de afschrijvingen ook later zijn aangevangen. Hetzelfde geld min of meer voor het Onderwijs Media Platform. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten circa 375.000 lager uitgevallen.
 3. De post (€ 290.000) natuurbeelden is vrijgevallen. Het betreft hier aan het project doorbelaste kosten voor onder meer kosten voor digitale opslag en gebruik infrastructuur alsmede kosten van personeel over de afgelopen jaren

De solvabiliteit is per balansdatum 14,5% (2017: 13,6%). Het is te verwachten dat door het inzetten van de bestemmingsreserves deze in de komende jaren zal dalen. De verstrekker van de enige lening aan Beeld en Geluid (Bank Nederlandse Gemeenten) heeft voldoende zekerheden. Het feit dat Beeld en Geluid geen nieuw vreemd vermogen hoeft aan te trekken, maakt het niet nodig beleid te ontwikkelen om de solvabiliteit te verbeteren.

De liquiditeitspositie is in 2018 verder verbeterd, de kortlopende vordering zijn iets afgenomen en de kortlopende schulden toegenomen. Dit vertaalt zich in een lagere current ratio ten opzichte van vorig jaar, 3,06 ten opzichte van 3,12 vorig jaar. Beeld en Geluid kan op de korte en middellange termijn aan zijn verplichtingen voldoen zonder vreemd vermogen aan te trekken. De liquiditeiten van Beeld en Geluid worden conform het ‘treasury statuut’ op rekeningen geplaatst bij banken met minimaal een AA-rating van één van de erkende ratingbureaus (Standard & Poor, Moody’s of Fitch IBCA) voor geldmarktproducten. De momenteel lage rente op deze rekeningen vormen geen of weinig risico voor het resultaat, omdat reeds in de begroting rekening gehouden wordt met zeer lage rentevergoedingen. Naast deze rekeningen gebruikt het instituut verder geen financiële producten om haar liquiditeiten onder te brengen.

Voor het begrotingsjaar 2019 zal het onderwijsplatform naar verwachting in gebruik worden genomen. De afschrijvingslasten hiervoor worden deels gedekt door vrijval uit de hiervoor bestemde egalisatiereserves.

Naast de investeringen1 voor het onderwijsplatform (circa 1,2 miljoen) zullen er nog investeringen plaatsvinden in het gebouw, vervangingsinvesteringen in installaties en automatisering. Deze investeringen bedragen gezamenlijk circa € 2 miljoen en zijn voorzien in de meerjarenramingen. Het is de verwachting dat de liquiditeit in 2019 niet veel verder zal toenemen omdat ook de uitgaven voor de vernieuwing zullen gaan toenemen. Naar verwachting zal de liquiditeit in 2021 tot circa € 13 miljoen dalen door de investeringen in het nieuwe museum, daarna zal de liquiditeit weer toenemen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de verhuizing van de depots uit Rijswijk gaat plaatsvinden.

Verantwoording bestedingen en prestaties BIS en erfgoedwet

Het thema van 2018 betrof ‘Is de krant nog een meneer?’ (herziene BIS aanvraag Persmuseum). Er zijn twee mini-expo’s gemaakt. In februari is in samenwerking met dagblad Trouw een presentatie 75 jaar Trouw aan de waarheid gerealiseerd. Deze tentoonstelling is getoond op de jubileumbijeenkomst in de drukkerij van de Persgroep op 18 februari 2018. En van 28 april t/m 13 mei in Beeld en Geluid. In november is de mini-expo 400 jaar bij de tijd, over 400 jaar krant in Nederland, te zien geweest. Deze presentatie heeft in december in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gestaan. De tentoonstelling is in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek tot stand gekomen.

Nieuws of Nonsens

Op 2 november 2017 is de Nieuws of Nonsens; #demediamindfuck tentoonstelling geopend. Deze tentoonstelling is t/m 29 juli 2018 bij Beeld en Geluid te zien geweest. Bas Agterberg verzorgde inleidingen op de tentoonstelling voor houders van de Museumkaart. Gedurende de Nieuws of Nonsens tentoonstelling werden voor het publiek in 2018 verschillende expert-lezingen georganiseerd.

 • 11 januari 2018: De Indische repatriëring: feit of propaganda? De gedwongen komst van 380.000 staatsburgers en loyalisten uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië werd in de media lang neergezet als een geruisloze integratie. Maar de werkelijkheid was anders, betoogt onderzoeksjournaliste Griselda Molemans in deze Nieuws of Nonsens-expert-lezing.
 • 21 januari 2018: Zo gaat De Speld te werk. Altijd al willen weten hoe De Speld te werk gaat? In deze lezing ging hoofdredacteur Jochem van den Berg in op de rol van satirisch nieuws in een tijd waarin alles wordt uitvergroot in de media en nieuws soms absurder lijkt dan ooit.
 • 10 februari 2018: Nieuws of Nonsens Expert lezing Hans Jaap Melissen.
 • 25 maart 2018: Nepnieuws? Geen paniek de Russen zouden digitaal binnenvallen, de democratie zou in gevaar zijn en de nieuwsconsument weet niet meer wat waarheid is. Journalist Charles Groenhuijsen in een expert-lezing.
 • 14 april 2018: Nieuws of Nonsens BankGiroLoterij Event - Royalty-journalistiek, met Marc van der Linden en de Blauw Bloed Kroontjesquiz
 • 19 april 2018: Hoe kunnen nieuwe, digitale initiatieven de journalistiek redden? Beeld en Geluid, ECP en Mediawijzer.net organiseren samen een bijeenkomst met inspirerende sprekers en debat over de betrouwbaarheid van nieuws(media) en de journalistiek in tijden van nepnieuws en filterbubbels.
 • 29 april 2018: Eris Smits, journalist van het jaar.
 • 1 mei 2018 Mediahypes, college door Marc Josten, onderzoeksjournalist en hoofdredacteur van omroep HUMAN.
 • 2 mei 2018 Serieus lachen met Arjen Lubach.
 • 4 mei 2018 Framing in de politiek en de rol van de media, Lars Duursma.
Serieus lachen met Lubach

Speciaal voor kinderen werd in de voorjaarsvakantie en meivakantie een activiteit met betrekking tot het Kinderpersbureau georganiseerd. Op 1 maart konden kinderen bovendien vragen stellen aan NOS nieuwslezeres Simone Weimans. Vanwege de dag van de persvrijheid werd in de meivakantie de Nieuws of nonsensdagen gehouden. Op twee dagen werden masterclasses interviewen gegeven door presentatoren van het Jeugdjournaal Lysette van Geel en Tamara Seur en door Lucas van de Meerendonk en Siham Raijoul

Dag van de persvrijheid, Festival van het vrije woord

Het Festival van het Vrije Woord stond dit jaar in het teken van persvrijheid in het digitale tijdperk. Een divers programma met de Persvrijheidslezing door Franklin Foer, panels en debat met onder andere Jeroen Wollaars (NOS) en Eric Smit (Follow the Money).

Presentaties en bijeenkomsten:

 • Op 25 januari 2018 is het Nieuwjaarsdebat van KIM Forum bij Beeld en Geluid geweest.
 • De bekendmaking van de journalist van het jaar vond op 8 februari 2018 plaats in Beeld en Geluid.
 • Tien jaar na de publicatie van zijn verontrustende boek Flat Earth News (Gebakken Lucht) halen de Vereniging van Onderzoeksjournalisten en Beeld en Geluid Nick Davies naar Hilversum. Op 17 juni 2018 werd tevens de jaarvergadering van de VVOJ bij Beeld en Geluid gehouden.
 • 24 september 2018: Joris Luyendijk met Het Zijn Net Mensen 2.0. Met zijn bestseller 'Het Zijn Net Mensen' deed Joris Luyendijk in 2006 de journalistiek op haar grondvesten schudden. Nu, dik tien jaar later, zijn de nieuwsmedia in ongelofelijk tempo veranderd. Hoe ziet de toekomst van ons medialandschap eruit? En welke rol zal het spelen in onze democratie? Luyendijk maakt in dit college de journalistieke balans op.
 • 4 november 2018: De voorpremière van De Getekende Hahn, een fascinerend kunstenaarsportret van documentairemaker Pim Zwier. Albert Hahn (1877-1918) is nog steeds de beste en meest bekende spotprenttekenaar die we in Nederland gehad hebben. De documentaire is gebaseerd op archiefbeelden en teksten uit de vorige eeuw, en uiteraard met Hahns prachtige tekeningen.
Albert Hahn wordt gerekend tot de beste en meest bekende spotprenttekenaar die we in Nederland gehad hebben

Verhalen online:

 • 75 jaar Trouw, bij de mini-expo
 • Hoe ga jij om met fake news?

Educatie

Voor docenten is er een speciale docentendag Nieuws of Nonsens gehouden op 1 juni 2018. De dag was afgestemd op docenten voortgezet onderwijs. Wegens succes is de docentendag herhaald op 20 november 2018. Voor het onderwijs zijn er workshops Nieuws of Nonsens ontwikkeld, voor bovenbouw voortgezet onderwijs. Voor de onderbouw is er de workshop Nieuws.

Docentendag Nieuws of Nonsens wegens succes herhaald

Beeld en Geluid en Human slaan de handen ineen voor een educatief programma over de waarheid van het nieuws. Onder leiding van de makers van Medialogica gaan je leerlingen in discussie en worden ze zich bewust van de werking van de publieke opinie en de rol die media daarin spelen.

Toepassing van de codes

Governance Code Cultuur

Het bestuur en toezichthouders van Beeld en Geluid onderschrijven de Governance Code Cultuur en zien er actief op toe dat de organisatie functioneert volgens de principes van de code. De organisatie is transparant over zijn besturingsmodel en bijbehorende verantwoordelijkheden; hierover maken wij melding op onze website en leggen we verantwoording af in het jaarverslag. Kritische reflectie tussen bestuur en toezichthouders bewerkstelligen wij door jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren. In 2018 is er een extern en onafhankelijk bureau aangetrokken om de zelfevaluatie te begeleiden. Op basis van de uitkomsten van de zelfevaluatie is een actieplan opgesteld dat bijdraagt aan de professionalisering van de Raad van Toezicht en samenspel met de directeur-bestuurder. In 2018. Gedurende 2018 is aandacht besteed aan het oplossen van de kwestie omtrent onafhankelijk toezichthouderschap in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Begin 2019 is een nieuw profiel van de Raad vastgesteld en zijn de statuten van de stichting gewijzigd ten behoeve van de borging van de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht. Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben in 2018 kennis genomen van hernieuwde uitgave van de Governance Code Cultuur (2019).

Code Culturele Diversiteit

Als landelijk instituut vindt Beeld en Geluid het belangrijk om een afspiegeling van de samenleving te zijn. Diversiteit is onlosmakelijk verbonden met de verandering van het medialandschap: niet alleen een totaal diverse inhoud maar ook een brede diversiteit aan makers, krijgt door internet en online platforms veel directer en makkelijker toegang tot media. We geloven dat meer diversiteit in onze collectie, in ons personeelsbestand en in onze bezoekers onze relevantie en positie als instituut voor media cultuur sterker maakt.

In 2017 formuleerden wij langs de 4 P’s van de gedragscode een actieplan die we in 2018 stapsgewijs hebben uitgevoerd op onderdelen. Zo voerde Beeld en Geluid een 0-meting uit naar de diversiteit onder het personeel. Hieruit bleek dat slechts 3% een niet-westerse achtergrond heeft. Meer diversiteit in het personeelsbestand van Beeld en Geluid heeft dan ook de nodige aandacht. Ondernomen acties hierop is een andere wervingswijze, met aangepaste advertentieteksten en het aanspreken van andere netwerken dan de organisatie gewend is. De registratie van het geboorteland is eveneens opgenomen in het personeels-formulier bij de aanstelling van nieuwe medewerkers (alleen met toestemming); op die manier kan Beeld en Geluid blijven meten en monitoren. Afdeling HR had in 2018 een stagiair aangetrokken die afgestudeerd is op het onderwerp diversiteit; zij leverde een rapport op met aanbevelingen om de diversiteit te bevorderen bij Beeld en Geluid. Ook voerde Beeld en Geluid in 2018 een meting uit naar de diversiteit onder het publiek en beoogde doelgroepen. Ook hier was slechts 3% van niet westerse achtergrond. In 2019 worden er verdere stappen gezet om een breder bereik in doelgroepen te verbreden en om hen aan ons te verbinden.
In de programmering is er in 2018 aandacht besteed aan het thema diversiteit, waaronder bij de SpangaS vakantie-programmering, tijdens de Dutch Media Week (samenwerking met millenials en een item over Syrische vluchtelingen) en binnen de nieuwe satire tentoonstelling.

In de loop van het jaar concludeerde Beeld en Geluid dat er intern meer bewustwording op dit thema nodig is om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten. Eind 2018 en begin 2019 is Beeld en Geluid gestart met workshops ‘Onbewuste vooroordelen’ voor het gehele personeel. Dit betreft niet alleen diversiteit, maar ook inclusiviteit en toegankelijkheid van Beeld en Geluid voor alle groepen die de Nederlandse samenleving rijk is. In 2019 worden hier verdere stappen in gezet. Tot slot is Beeld en Geluid betrokken bij de landelijke actiegroep voor het vernieuwen van de Code Culturele Diversiteit.

Risicomanagement

Risicomanagement is essentieel voor het garanderen van onze kerntaken. Beeld en Geluid inventariseert en beperkt de risico’s die de uitvoering van deze kerntaken kunnen belemmeren. Risicomanagement vormt om die reden een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Onderdeel van het risicobeleid is dat er steeds zorgvuldig wordt afgewogen welke risico’s de organisatie loopt, welke beheersmaatregelen daartegenover staan en hoe we grip kunnen houden op de effectiviteit van deze maatregelen.

Beeld en Geluid hanteert bovendien goede afspraken over de financiële gevolgen van risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen van het instituut. Het risicomanagement wordt voornamelijk op strategisch niveau gevoerd. Het is van belang dat dit ook meer structureel deel gaat uitmaken van de dagelijkse aansturing van het instituut. Daarom is Beeld en Geluid een traject gestart dat dit zal faciliteren. Beeld en Geluid wordt voor deze implementatie bijgestaan door een extern adviseur.

In de volgende paragrafen zijn de belangrijkste risico’s beschreven.

Strategische risico's

De bredere ontwikkelingen binnen de media, waaronder teruglopende reclame-inkomsten, vormen een punt van zorg voor alle publieke media-instellingen. Ook de afgeleide taken die Beeld en Geluid voor de omroepen uitvoert kunnen daar invloed van ondervinden. In de productie en het bereik van de publieke omroep staan de lineaire radio- en televisie-uitzendingen nog steeds centraal. Het aandeel uitgesteld en on-demand kijken neemt echter snel toe. De omroepen worden steeds actiever in het aanbieden van online platforms, content en programmering. In tegenstelling tot het lineaire radio- en televisiemateriaal van de NPO, stroomt dit type content niet automatisch (volgens de bestaande infrastructuur en archiefovereenkomst) in het Beeld en Geluid archief. Dit archief verliest daarmee potentieel aan reikwijdte en zeggingskracht: bij ongewijzigde afspraken zal een steeds groter wordend deel van de NPO-productie niet meer bij het media-archief worden bewaard en van daaruit beschikbaar kunnen worden gesteld voor onderzoek, hergebruik en programmering. Eenzelfde risico betreft ook de media die op regionaal en lokaal niveau worden geproduceerd, alsook de commerciële omroepproducties. Beeld en Geluid zal zich de komende jaren extra inzetten om ook deze media te kunnen borgen voor raadpleging en gebruik door toekomstige generaties.

Beeld en Geluid is voor zijn rol als knooppunt binnen de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed in steeds grotere mate, direct en indirect, afhankelijk van de cultuurbegroting van het ministerie van OCW. Het subsidiekader voor de periode 2021-2025 wordt op dit moment uitgewerkt en Beeld en Geluid is goed aangesloten bij de voorbereiding.

Naar aanleiding van de realisatie van de fusie met het Persmuseum wordt sinds 2017 een aantal nieuwe taken van Beeld en Geluid uit de Culturele basisinfrastructuur (BIS) en de middelen bestemd voor het beheer van de rijkscollectie gesubsidieerd. Het is het voornemen van het ministerie van OCW deze middelen uiterlijk aan het einde van de subsidieperiode per 2020 structureel aan het budget van Beeld en Geluid onder de Mediabegroting te voegen, waarmee de doorlopende kosten als gevolg van de fusie structureel zullen zijn gedekt.

Voor de uitbreiding van de taken van Beeld en Geluid op het gebied van audiovisuele archivering en duurzame digitale bewaring voor andere sectoren dan de landelijke publieke media, kan een wijziging van de (wettelijke) positie van Beeld en Geluid noodzakelijk of wenselijk zijn. Beeld en Geluid verkent op dit moment de mogelijkheden hiertoe, evenals de eventuele gevolgen voor de fiscale positie en extra administratieve lasten.

Operationele risico’s

De interne beheersing bij Beeld en Geluid is op orde en er zijn voldoende interne controlemaatregelen ter voorkoming van ongewenste handelingen. Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuw geïntegreerd bedrijfssoftwaresysteem (AFAS) in gebruik genomen om dit mede te ondersteunen. Daarnaast heeft Beeld en Geluid een start gemaakt met de invoering van Rolling Forecast. Dit dient met name om de interne sturing te verbeteren en de organisatie in staat te stellen flexibeler in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De jaarlijkse cyclus rond begroting en financieel jaarverslag zullen hierdoor niet wijzigen.

De organisatie heeft door het verder opleiden van medewerkers en het aantrekken van nieuwe en/of ontbrekende specialisaties het niveau van haar mensen verder opgevoerd. Het personeelsbestand en de samenstelling daarvan bij het instituut is kwalitatief goed voorbereid op de ontwikkelingen in de komende jaren en grote wijzigingen zijn hierin niet te verwachten.

Beeld en Geluid voert het beheer van het digitale archief zelf uit en loopt daardoor ook zelf de hiermee samenhangende risico’s, zoals bijvoorbeeld storingen die van invloed kunnen zijn op het niveau van de dienstverlening. De oplevering en ingebruikname van het nieuwe MAM-systeem in 2018 zorgt voor kleinere risico’s op het gebied van performance.
Net als andere organisaties heeft Beeld en Geluid te maken met toenemende regelgeving en de noodzaak tot strikte naleving hiervan. Vooralsnog heeft dit niet tot bijzondere risico’s geleid maar de toenemende complexiteit heeft geleid tot het instellen en ontwikkelen van een compliance en interne auditfunctie voor het instituut en het verder professionaliseren van de ondersteuning van het bestuur en van het toezicht. Een voorbeeld is de introductie van de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) per 2018. Privacywetgeving heeft betrekking op verschillende dossiers bij Beeld en Geluid. We hebben hiertoe in 2018 een privacy impact assessment uitgevoerd op basis waarvan een aparte risicoanalyse is opgeleverd. Ten slotte is een interne privacy officer aangewezen zoals wij onder de wet verplicht zijn te doen.

Ten slotte berusten de intellectuele eigendomsrechten van het grootste deel van de archiefcollectie van Beeld en Geluid nog steeds bij derden. Dit materiaal mag meestal slechts onder voorwaarden door Beeld en Geluid worden gebruikt of aan anderen ter beschikking worden gesteld. Deze voorwaarden zijn soms vooraf bepaald maar worden ook vaak ad hoc afgesproken. Beeld en Geluid heeft de verplichting deze rechten te respecteren. Mede door de veelheid aan verschillende afspraken en de zorgvuldigheid waarmee Beeld en Geluid de aan hem toevertrouwde collecties beheert, neemt Beeld en Geluid adequate maatregelen om deze belangrijke rechtenbeheerstaak te bewaken.

Financiële risico’s

Na een aantal jaren van almaar dalende rentetarieven lijkt het laagste punt inmiddels te zijn bereikt. Op dit moment is er nog geen reëel zicht op hogere rentevergoedingen en houdt Beeld en Geluid voor 2019 er rekening mee dat de rentevergoeding gelijk, dus nihil blijft. Beeld en Geluid heeft een ruime liquiditeitspositie en heeft daarom last van de huidige lage spaarrentes. Een deel van deze liquiditeit zal in de toekomst aangewend moeten worden voor het aflossen van het vreemde vermogen. Dit betreft een nominale verplichting waarop inflatie geen invloed heeft en derhalve wordt er geen risico gelopen ten aanzien van de toekomstige aflossingsverplichting.

Conform de eisen die het ministerie stelt aan de begroting houdt Beeld en Geluid in haar begroting geen rekening met eventuele prijsstijging van lasten en baten. In de loop van het begrotingsjaar kent het ministerie het accres toe. Hierdoor loopt Beeld en Geluid het risico dat de kostenstijging hoger wordt dan het accres zonder dat er al maatregelen ter compensatie in de begroting zijn opgenomen. Het is niet de verwachten dat het hier om grote financiële risico’s zal gaan en dat er in de tweede helft van 2019 nog adequate maatregelen genomen moeten worden om dit risico op te kunnen vangen.

Het museum van Beeld en Geluid is aan het einde van de technische en inhoudelijke levensduur. Hoewel de waardering van de bezoekers rond een 8 blijft, zien we wel dat er meer scores zijn van 6 en lager. De bezoekersaantallen lagen eind 2018 iets boven het gemiddeld niveau (sinds de opening eind 2006) en daarmee rond het begrote aantal. De opbrengsten in 2017 liggen echter lager dan begroot en daarmee bestaat de verwachting dat in 2018 eenzelfde situatie zich voordoet. Dit komt onder meer omdat het aandeel niet-betalende bezoekers de laatste jaren toeneemt. Dit zijn bezoeken aan bijvoorbeeld de Open Studiodagen en gedeeltelijk ook tijdens de Top 2000. Er zijn adequate maatregelen genomen om een tegenvaller op de museuminkomsten in 2018 op te kunnen vangen. De ontwikkeling van bezoekerscijfers en waardering wordt gemonitord en indien nodig zal extra inzet worden gepleegd om binnen de doelstellingen te blijven. Extra inzet richt zich op het behoud van de bezoekersaantallen van ruim 200.000 per jaar met een gemiddelde waardering van 7,8 en kan binnen de bestaande begroting en bezetting worden gevonden.

Momenteel werkt Beeld en Geluid aan een vergaande vernieuwing van museum. De ambities zijn hoog en de daarmee gepaard gaande kosten ook. Inmiddels bestaat er een goed zicht op de totale kosten van de vernieuwing, mede omdat het voorlopig ontwerp gereed is. Beeld en Geluid beschikt voor voldoende financiële ruimte om de belangrijkste vernieuwingsambities te realiseren, maar hoopt met inzet van additionele financiering, waaronder bijdragen van fondsen, bedrijven, particulieren en anderen, al haar ambities te kunnen realiseren. Het risico dat kosten alsnog hoger gaan uitvallen is beperkt en vormt geen risico voor de exploitatie ruimte van Beeld en Geluid. Ook met tegenvallende bijdragen uit additionele is al rekening gehouden.

Idzerda ontvanger

Een van de Idzerda ontvangers uit ca 1920 (Nederlandsche Radio Industrie Den Haag)