Jaarverslag 2018

Balans per 31 december 2018

Na verdeling resultaat

(in euro's)

31 december 2018

31 december 2017

ACTIVA

Immateriële vast activa

Software

2.247.309

2.247.309

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen

29.766.886

30.967.732

Inventaris en apparatuur

5.485.866

6.119.904

MVA in ontwikkeling

1.074.896

2.442.272

36.327.648

39.529.908

Totaal vaste activa

38.574.957

39.529.908

Totaal vlottende activa

33.236.940

32.056.379

Totaal activa

71.811.897

71.586.287

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

510.813

509.435

Bestemmingsreserves

9.701.250

9.191.764

10.212.063

9.701.199

Langlopende schulden

50.723.665

51.555.749

Kortlopende schulden

10.876.169

10.329.339

Totaal passiva

71.811.897

71.586.287