Jaarverslag 2018

WNT-verantwoording 2018

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 181.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

Bezoldiging topfunctionarissen

(in euro's)

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Tom de Smet

Functiegegevens

Algemeen directeur

Algemeen directeur a.i.

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1-2 t/m 31-12

01-01 t/m 31-01

Deeltijdfactor in fte

1

1

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

142.560

8.613

Beloningen betaalbaar op termijn

12.030

1.028

Subtotaal

154.590

9.641

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

173.250

15.750

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

nvt

nvt

Totaal bezoldiging

154.590

9.641

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

nvt

15-9 t/m 31-12

Omvang dienstverband 2017 (in fte)

nvt

1

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

29.049

Beloningen betaalbaar op termijn

3.692

Totaal bezoldiging 2017

32.741

Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht)

(in euro's)

Guusje ter Horst

Julia Noordegraaf

Karin de Groot

Hedwig Saam

Functie

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde benoeming in 2018

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-3 t/m 31-12

Bezoldiging

Beloning

7.200

3.600

3.600

2.400

Individueel toepasselijke beloningsmaximum

28.350

18.900

18.900

15.750

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale beloning

7.200

3.600

3.600

2.400

Gegevens 2017

Aanvang en einde benoeming in 2017

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

nvt

Omvang dienstverband 2017 (in fte)

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

7.200

3.600

3.600

nvt

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2017

7.200

3.600

3.600

De overige leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Deze leden zijn voor Beeld en Geluid; Shula Rijxman, Mark Minkman, Bert Huisjes en Arendo Joustra (op eigen verzoek). De leden van het Persmuseum waren; Pieter Broertjes, Rinder Sekeris, Onno Aerden, Arendo Joustra en Jorie Horsthuis. Deze leden waren allen onbezoldigd.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.

Er zijn in 2018 geen uitkeringen aan topfunctionarissen verstrekt wegens beëindiging dienstverband.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.