Jaarverslag 2018

Staat van baten en lasten

(in euro's)

Realisatie 2018

Begroot 2018

Realisatie 2017

Begroting 2019

Baten

Inkomsten dienstverlening

1.325.871

1.308.941

1.602.691

870.400

Inkomsten Experience

2.719.730

2.938.426

2.737.937

2.683.697

Sponsorinkomsten

539.437

446.750

477.661

799.000

Overige inkomsten

77.617

39.975

85.459

50.000

Totale opbrengsten

4.662.655

4.734.092

4.903.748

4.403.097

Structurele subsidie OCW

22.885.408

22.569.436

22.909.436

22.885.408

Subsidie culturele basisinfrastructuur

214.324

154.551

209.210

209.209

Subsidie Erfgoedwet

106.080

101.592

103.549

103.549

Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten

3.700.632

2.216.061

2.697.393

3.259.307

Overige subsidies en bijdragen

282.673

18.950

198.209

Totale subsidies/bijdragen

27.189.117

25.060.590

26.117.797

26.457.473

Totaal baten

31.851.772

29.794.682

31.021.545

30.860.570

Lasten

Beheerlasten personeel

1.618.948

1.961.057

1.292.798

1.458.561

Beheerlasten materieel

5.333.345

5.425.787

5.577.282

5.938.984

Opbrengst interne doorbelastingen

(145.872)

(150.000)

(280.680)

(150.000)

P1

Totale beheerlasten

6.806.421

7.236.844

6.589.400

7.247.545

Personele lasten structureel gefinancierde activiteiten

11.573.070

10.092.032

10.379.255

11.826.441

Materiële lasten structureel gefinancierde activiteiten

9.820.306

10.424.991

9.986.878

9.925.587

Interne doorbelastingen

145.872

150.000

280.455

150.000

P2

Totale lasten structureel gefinancierde activiteiten

21.539.248

20.667.023

20.646.588

21.902.028

Totaal lasten

28.345.669

27.903.867

27.235.988

29.149.573

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

3.506.103

1.890.815

3.785.557

1.710.997

P1

Rentebaten

7.061

50.000

10.474

P1

Rentelasten

(3.002.300)

(3.000.455)

(3.047.025)

(2.952.117)

Exploitatieresultaat

510.864

(1.059.640)

749.006

(1.241.120)

Mutatie bestemmingsreserves

(509.486)

1.182.640

(749.006)

1.241.120

Netto resultaat

1.378

123.000

1. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een toevoeging van € 123.000 aan de algemene reserve. Deze extra toevoeging werd noodzakelijk geacht om een voorzien exploitatietekort in 2020 en 2021 te kunnen compenseren. Nieuwe berekeningen voor de komende jaren geven nu aan dat dit exploitatie tekort zich niet zal voordoen. Er is daarom besloten het resultaat aan de bestemmingsreserves toe te voegen. In de toelichting op de balans, B9, worden de bestemmingsreserves toegelicht.