Jaarverslag 2018

Overige gegevens

Resultaatbestemming

P4 Resultaatbestemming

Exploitatie resultaat

510.864

Af: Toevoeging egalisatie bestemmingsreserve

(105.068)

Toevoeging bestemmingsreserve vernieuwing Experience

(650.000)

Bij: Vrijval uit egalisatie bestemmingsreserve

245.582

Mutatie algemene reserve

1.378

P5 Bestemmingsreserves

(in euro's)

Saldo

Dotaties

Vrijval

Overige

Saldo

31-12-2017

2018

mutaties

31-06-2018

Egalisatie reserve

3.714.331

(245.582)

3.468.749

Vernieuwing Experience

5.312.499

650.000

5.962.499

Overige bestemmingsreserve

164.932

105.068

270.000

9.191.762

755.068

(245.582)

9.701.248

Verklaring Raad van Toezicht

De raad van toezicht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid keurt de jaarrekening 2018 goed en stemt in met de daarin opgenomen verwerking van het resultaat.

Guusje ter Horst (Voorzitter)

Julia Noordergraaf

Karin de Groot

Shula Rijxman

Hedwig Saam

Bert Huisjes

Arendo Joustra

Hilversum 28 maart 2019

Controleverklaring