Jaarverslag 2018

Bijlagen

Besteding Erfgoedwet subsidie

In euro's

Erfgoedwet 2017

Erfgoedwet 2018

Baten

Subsidie Erfgoedwet

103.549

106.080

Totale subsidies/bijdragen

103.549

106.080

Totaal baten

103.549

106.080

Lasten

Personeelslasten

27.160

33.810

Indirecte personeelslasten

322

19

Huisvestingslasten

2.303

Afschrijvingslasten

6.798

Dotaties

(530)

Uitbestedingen

21.728

64.910

Kantoorkosten

1.497

Bestuurs- en organisatiekosten

1.410

Interne doorbelastingen

15.575

Totaal lasten

60.688

114.314

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

42.861

(8.234)

1. Betreft hoofdzakelijk de personele lasten voor de conservator.

2. Kosten voor het beheer en het ter beschikking stellen van de perscollectie. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed aan KNAW Humanities Cluster.

3. Bijdrage in de organisatie- en overheadkosten van Beeld en Geluid.

4. De beheersubsidie besteed aan de directe beheerslasten bedroeg in 2017 € 60.688. Het verschil ad € 42.861, ontstaan als gevolg van tijdelijke organisatorische wijzigingen naar aanleiding van de fusie, is in 2017 ingezet ten behoeve van extra presentatie activiteiten gerelateerd aan de perscollectie. In 2018 is een nieuwe beheersovereenkomst tussen IISG en Beeld en Geluid afgesloten. Tevens is een nieuwe conservator Nieuws en Actualiteiten aangesteld die zich primair bezig houdt met de collectievorming, onderzoek en presentatie van de collectie.

5. Zoals in de grondslagen aangegeven wordt er geen bestemmingsfonds gevormd.

Overzicht additioneel gefinancierde activiteiten en projecten

NDE

De erfgoedsector werkt in het Netwerk Digitaal Erfgoed samen om erfgoedcollecties zo goed mogelijk toegankelijk te maken en te houden. De doelstellingen zijn samengevat in drie sleutelwoorden: digitaal erfgoed zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. Door collecties aan elkaar te koppelen, zorgen we tevens voor een grotere maatschappelijke meerwaarde van ons digitaal erfgoed en bieden we de gebruikers ervan een betere en rijkere ervaring. Deze visie is de leidraad voor het netwerk en is verwoord in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is in 2014 ontstaan op initiatief en met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld en Geluid is een van de vijf landelijke knooppunten die met elkaar het NDE-bestuur vormen en daarmee een voortrekkersrol vervult. De andere instellingen zijn Koninklijke Bibliotheek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en het Nationaal Archief.

Migration in the Arts and Sciences

In the project 'Migration in the Arts and Sciences' wordt een thematische collectie bijeen gebracht over migratie van, naar en binnen Europa en zullen de effecten worden getoond die migratie heeft gehad in Europa op de kunst, wetenschap en geschiedenis. Beeld en Geluid heeft in samenwerking met EUscreen partners audiovisuele collecties aangeleverd voor de thematische collectie die te vinden is via Europeana: https://www.europeana.eu/portal/nl/collections/migration. Tevens is er een video-blog geschreven over de Watersnoodramp waarbij av materiaal uit de Beeld en Geluid collectie is gebruikt. Deze blog is vervolgens geciteerd in de Engelstalige Wikipedia pagina over de Watersnoodramp.

Clariah Core (2015-2018)

CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) is een nationaal project dat een digitale infrastructuur ontwerpt om grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar te koppelen en digitaal doorzoekbaar te maken. Onderzoekers worden hierdoor in staat gesteld om innovatief en data-intensief onderzoek te doen. Het CLARIAH-consortium bestaat uit meer dan 40 partners: naast alle Nederlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen zijn ook universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen, publieke organisaties en bedrijven aangesloten. Beeld en Geluid is betrokken bij twee werkpakketten. In WP2 verzorgt Beeld en Geluid de gebruikerstoegang (o.a. inloggen, rechten tot collecties) voor de gehele CLARIAH infrastructuur.

CLARIAH research pilots

CLARIAH is een nationaal project dat een digitale infrastructuur ontwerpt om grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar te koppelen en digitaal doorzoekbaar te maken. Binnen dit project zijn in 2017 7 research pilots gestart.

Music in Movement

Music in Movement is een pilot project waarin een innovatief platform wordt getest en gerealiseerd om het pan-Europese verhaal te vertellen van hedendaagse klassieke muziek aan de hand van de meest prominente Europese componisten.

ReTV

ReTV is een driejarig project gefinancierd door het het Horizon 2020 research & innovation programma van de Europese Unie. In ReTV wordt onderzoek gedaan naar nieuwe oplossingen voor omroepen en hun content partners om hun materiaal te publiceren op meerdere mediakanalen (bijv. social media), aangepast aan het beoogde publiek. Het project levert een support systeem voor het publiceren van audiovisuele content. Dit zogenaamde Trans Vector Platform (TVP) helpt omroepen door diepgaande inzichten in het tv-publiek en hun interacties met videocontent te bieden.

Topclass Digital Design

Topklas Digital Design is een project waarbij leerlingen van VMBO/HAVO/VWO uit Hilversum en omgeving 21st century skills ontwikkelen door via design thinking aanpak ontwerpoplossingen te realiseren voor bedrijfs- en maatschappelijke vraagstukken. Het gaat dan om ontwerpen en prototypes voor mediaformats, media-applicaties alsmede om de implementatie daarvan. Het project draait sinds 2014 en wordt gefinancierd door de scholen zelf, door het Stadsfonds Hilversum en georganiseerd en uitgevoerd door Beeld en Geluid.

Mediawijzer

Mediawijzer.net is het Nederlands netwerk voor mediawijsheid. Beeld en Geluid is penvoerder, huisvest het programmabureau en voert samen met Kennisnet, ECP, Koninklijke Bibliotheek en NTR de regie over het landelijk programma van activiteiten. Beeld en Geluid is als Nationaal Clubhuis de plek waar de inmiddels meer dan 1000 aangesloten organisaties bij elkaar komen, informatie delen over mediawijsheid en evenementen organiseren.

Comerda

Dit is een CATCH valorisatie project. De resultaten (tools/tehnische omgeving) uit het Comerda project worden beschikbaar gemaakt aan eindgebruikers in CLARIAH via de Media Suite voor onderzoekers. Het gaat hier specifiek om een integrale zoekomgeving voor alle Beeld en Geluid collecties, en specifiek het integreren van de omroepgidsen in de Media Suite.

Agora

Dit is een CATCH valorisatie project. De resultaten (tools/tehnische omgeving) uit het Agora project worden beschikbaar gemaakt aan eindgebruikers in CLARIAH via de Media Suite voor onderzoekers. Het gaat hier specifiek om de integratie van het DIVE-XL platform die het mogelijk maakt om via linked open data door aangesloten collecties van Beeld en Geluid en Rijksmuseum te browsen.

Preforma

In het PREservation FORMAts for culture information/e-archives (PREFORMA) project, werd via een pre-commercieel aanbestedingsmodel aan standaardisering van formaten geschikt voor langetermijnsbewaring en open source validatiesoftware ontwikkeld. De belangrijkste doelstelling van PREFORMA was om erfgoedinstellingen de volledige controle te geven over de kwaliteitsbewaking van bestandsopbouw. Drie partijen ontwikkelden formaatvalidatiesoftware voor bestanden in PDF, TIFF en Matroska. Daarnaast ontwikkelden ze standaardiseringsprocessen voor archivaal gebruik van deze formaten. Het door MediaArea ontwikkelde MediaConch wordt inmiddels ingezet voor het controleren van niet-omroepformaten binnen Beeld en Geluid en bracht een gesprek op gang rondom het selecteren van meerdere formaten als archiefmaster. Het PREFORMAproject bracht een gevarieerd en internationaal netwerk om zich heen, met succesvolle bijeenkomsten tussen ontwikkelaars en archivarissen op onder meer de No Time to Wait en de AVA_Net conferenties. Het project ontving steun van het Seventh Framework Programma.

Europeana Sounds

Europeana Sounds zorgt ervoor dat het audio-erfgoed van Europa wordt samengebracht.
Cofinanciering door de Europese Commissie en het Europeana Sounds consortium.

Europeana DSI

Europeana brengt digitaal erfgoed uit heel Europa samen en werkt aan nieuwe manieren om erfgoed te presenteren. Het initiatief wordt gefinancierd uit middelen van de EU. Beeld en Geluid is een van de kernpartners in het project DSI. We zijn onder meer verantwoordelijk voor het mobiliseren van de audiovisueel erfgoed community (via EUscreen) en het coördineren van Europeana Tech, de community die zich richt op het het ontwikkelen van technische innovaties voor het annoteren, cureren en distribueren van digitaal erfgoed.

Multimedia Preservation RVO

In dit project is samengewerkt met IDFA Doclab en MIT (USA). Beeld en Geluid heeft op basis van gesprekken met experts een White Paper geschreven over het preserveren van interactieve media. Link: http://publications.beeldengeluid.nl/pub/613 Het project wordt voortgezet in samenwerking met IDFA. Komende jaren wordt systematisch gewerkt aan het archiveren van interactieve documentaires die tijdens het festival vertoond worden.

Tussenpagina met afbeelding

Nieuws of Nonsens #demediamindfuck

Tot augustus 2018 liep onze tentoonstelling Nieuws of Nonsens#demediamindfuck,

Colofon

Redactie:
Saskia Arentsen, Gijs Kimenai, Rosa van Santen, Demelza Wener

Beeldredactie:
Jennemiek Leijssen

Ontwerp
KNOEFF communicatie-ontwerp, Amsterdam

Creatie- en publicatiesoftware
Tangelo Software B.V., Zeist